Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Naam: Royal Things V.O.F.
Adres: Kouterstraat 21, 3071 Erps-Kwerps, België
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +32 (0)497/447.447
Ondernemingsnummer: BE 0660.631.366
Zaakvoerders: Arend Vandevelde en Diederick Lambert

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webhandelaar aan jou als consument (particulier of bedrijf).
 2. Wij leveren wereldwijd. Een groot aantal landen hebben standaard verzendingskosten en kan je selecteren in onze webshop. Voor de andere landen kan je ons contacteren. Meer informatie: www.royalthings.be/leverings-en-ophaalopties
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

ARTIKEL 3 – ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een zo getrouw mogelijke weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door onze payment service provider ontvangen hebben. Indien je betaling geweigerd wordt door onze payment service provider, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

ARTIKEL 4 – PRE-ORDERS EN ANNULERING

 1. Indien je een pre-order annuleert (en wij de goederen reeds voor jou besteld hebben bij onze leverancier) zullen wij 70% annuleringskosten in rekening brengen.
 2. Bij de goederen staat duidelijk aangegeven wanneer de verwachte uitlevering zal plaatsvinden. In veel gevallen zal de levering sneller zijn maar hou er rekening mee dat het in sommige gevallen ook langer kan duren. Wij kunnen geen garanties geven over de duur van levering. Indien er wijzigingen in de levertijd plaatsvinden zullen wij dit vermelden (updaten) bij het artikel en je hiervan op de hoogte brengen.
 3. Als er in een bestelling ook goederen staan die reeds op voorraad zijn zullen deze samen met de pre-orders worden verzonden.
 4. Het kan voorkomen dat een fabrikant een besteld item niet uitlevert. In dit geval zullen wij het aankoopbedrag inclusief de bijhorende verzendkosten terugstorten.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos. Indien het om een pre-order gaat zullen wij 70% annuleringskosten in rekening brengen.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening, alsook de risico’s die er aan verbonden zijn.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in perfecte staat hebben ontvangen.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.
 5. Zullen in geen geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige goederen; goederen waarvan de specifieke productverpakking (of een deel ervan) geopend werd; goederen die op maat van de klant zijn gemaakt; goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; vouchers, cadeaubonnen en tegoedbonnen, ook als ze nog niet gebruikt zijn; dienstenovereenkomsten zodra de uitvoering is begonnen.
 6. De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven kunnen voor vragen omtrent retourmogelijkheden contact met ons opnemen.
 7. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Haaggatstraat 41, 3071 Erps-Kwerps, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Royal Things (Haaggatstraat 41, 3071 Erps-Kwerps, België):

Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

ARTIKEL 7 – BETALING

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij staan er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door ons, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen binnen 14 dagen na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van ons komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nooit en te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door jou, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de goederen.

De garantie geldt niet indien:

 • je de geleverde goederen zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld, of in strijd met de aanwijzingen op de verpakking en/of van de ondernemer behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
 3. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico (tenzij anders aangegeven). Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de goederen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de goederen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Hierna kan het zijn dat onze medewerkers vragen de goederen retour te zenden en dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 5. Werd je pakket teruggestuurd omdat je dit niet kon ontvangen of ophalen in een afhaalpunt dan kan dit pakket enkel opnieuw worden opgestuurd als je opnieuw de verzendkosten vergoedt.
 6. Kopers zijn verantwoordelijk voor alle douane- en invoerbelastingen die van toepassing kunnen zijn bij aankomst in hun land van ontvangst.
 7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen als gevolg van de douane.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, terreurdreigingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz… niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [email protected]
 2.  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de consumenten ombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de consumenten ombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be .  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: ec.europa.eu